Verdigrunnlag

Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være en synlig samfunnsaktør og et forskningsintensivt breddefakultet som driver forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå. Valgprogrammet vårt bygger på sentrale kjerneverdier som uavhengig forskning, kritisk tenkning, demokratisk medbestemmelse, mangfold, langsiktighet og kvalitet.  Kunnskapen universitetet produserer og forvalter skal komme samfunnet til gode. Samtidig er denne kunnskapens legitimitet betinget av at forskningen er fri og ikke styrt av snevre instrumentelle interesser.

Universitetet må bygges nedenfra. Instituttene bør ha stor grad av autonomi, der fakultetets rolle primært er å legge til rette for at fagmiljøene skal kunne få det beste ut av sine ressurser. Kvalitet innenfor det som er universitetets kjerneoppgaver – forskning, undervisning og formidling – skal stå i høysetet.

Vi legger avgjørende vekt på universitetsdemokrati, og vi støtter valgt ledelse på alle nivåer. Vi ønsker et fakultet med liten avstand mellom ledelse og grunnplan, og der det er stor grad av likhet i de administrative tjenestene som tilbys. Fakultetets og instituttenes virksomhet skal være kjennetegnet av at prosessene er transparente, forutsigbare og rettferdige. Vi vil være et lyttende dekanat med stor takhøyde for ulike oppfatninger.